இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவினை: வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து…

இந்தியா பிரிட்டன் காலனியாதிக்கத்தின் கீழ் இருந்து விடுதலை அடைந்து 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதை சுதந்திர அமுதத் திருவிழா என இந்திய அரசு கொண்டாடி வருகிறது. 75 ஆண்டுகள் பின்னோக்கிப் போகலாம். அன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியா

Read More