ஒரு மாவீரனின் வீர வரலாறு!

பல நாள் பதுங்கி வாழும் நாயைவிட, சில நிமிடங்கள் போர் புரிந்து உயிர் துறக்கும் சிங்கம் மேலானது” என்ற வாக்கியப்பிரயோகத்தை வரலாற்றுக்கு வழங்கிய போராளிதான், மாவீரன் திப்பு சுல்தான். இந்திய வரலாறு பல மாவீரர்களை

Read More